Algemene voorwaarden

Datum van laatste wijziging: 26/11/2022

ART. 1 ALGEMEEN

De verhuurder
BV Kamp Zuid, Generaal Drubbelstraat 78 – 2600 Berchem – BTW nummer: BE0743748884

De huurder
De persoon die met de verhuurder een overeenkomst sluit over de huur en het gebruik van een vakantieverblijf, genaamd de ‘woning’. In de woning kan al dan niet de huur van een cabin inbegrepen zijn. In alles wat volgt verstaan we de ‘woning’ in brede zin, en heeft alles ook betrekking op de cabin.

De gasten
De huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde woning.

Bij het betalen van de reservatie van de woning verklaart de huurder zich akkoord met de algemene voorwaarden en de kampregels van Kamp Zuid.

Kamp Zuid heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Daarbij houdt Kamp Zuid rekening met de rechten en aanspraken van de huurder.

Kamp Zuid zal de gegevens van de huurder gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst, en kan er bijkomend gebruik van maken voor marketingdoeleinden.

ART. 2 BETALING, RESERVERING EN WAARBORG

Kamp Zuid en de huurder zijn pas gebonden aan de algemene voorwaarden na ontvangst van de volledige betaling. Als Kamp Zuid de betaling 7 kalenderdagen na de reservatie nog niet heeft ontvangen, vervalt de reservatie en mag Kamp Zuid de data terug beschikbaar stellen voor verhuur.

 • De prijzen zijn inclusief:
 • verblijf in de woning, voor het aantal gasten waarvoor de woning is voorzien
 • gebruik van linnen
 • kosten voor water en elektriciteit
 • toeristenbelasting
 • BTW
 • eindschoonmaak
 • gebruik elektronische laadpaal

Kamp Zuid aanvaardt volgende betaalmethodes: Mastercard, Visa en Bancontact

De huurder betaalt bij reservatie een waarborg van 500 EUR. Als er na het verblijf geen schade wordt vastgesteld, geeft Kamp Zuid de waarborg vrij binnen de 14 kalenderdagen. Hou er rekening mee dat de uitvoering van de transactie bij de bank langer kan duren. Als er schade is (bijvoorbeeld extra schoonmaakkosten door onjuist gebruik van de woning), dan heeft Kamp Zuid het recht om de waarborg, of een deel ervan, hiervoor aan te wenden.

ART. 3 WIJZIGINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Wijziging of annulering door de huurder:
Elke wijziging of annulering van reservatie door de huurder dient steeds schriftelijk te gebeuren via e-mail aan hello@kampzuid.be. De voorwaarden zijn als volgt:

 • Wijziging
  Een reservatie kan tot 7 kalenderdagen voor het verblijf en in de mate van de beschikbaarheid gewijzigd worden door de huurder. De huurder betaalt dan bijkomend enkel de eventuele meerprijs van de nieuwe data.
  Bij wijziging binnen de 7 kalenderdagen voor het verblijf, rekent Kamp Zuid 50 EUR administratiekosten aan en de eventuele meerprijs van de nieuwe data.
 • Annulering
  Een reservatie kan tot 7 kalenderdagen voor het verblijf geannuleerd worden door de huurder. Kamp Zuid rekent hiervoor enkel 50 EUR administratiekosten aan en zal dit bedrag verrekenen bij het terugbetalen van de huurprijs en waarborg.
  Bij annulering binnen de 7 kalenderdagen voor het verblijf, is de huurder het volledige huurbedrag verschuldigd.

Wijziging of annulering door Kamp Zuid:
Wanneer Kamp Zuid door overmacht de reservering dient te annuleren of wijzigen, zal Kamp Zuid in overleg met de huurder ofwel een nieuwe datum zoeken, ofwel het bedrag volledig terugstorten. Indien de huurder reeds ter plaatse is, zal Kamp Zuid kosteloos een alternatief verblijf voorstellen in de mate van het mogelijke en een eventueel verschil in huurprijs terugbetalen.

ART. 4 RECHTEN EN PLICHTEN VAN KAMP ZUID

Kamp Zuid is gebonden aan de overeenkomst vanaf de ontvangst van de volledige betaling.

Kamp Zuid verbindt zich ertoe om de gehuurde woning op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.

Kamp Zuid mag de woning en het domein op elk redelijk tijdstip betreden om te controleren of de huurder de algemene voorwaarden en kampregels naleeft. Kamp Zuid heeft het recht om, na verwittiging van de huurder, dringend onderhoud of technische inspecties uit te voeren als dit noodzakelijk is.

Indien de huurder de cabin niet bij de woning huurt, dan behoudt Kamp Zuid zich het recht om de cabin zelf te gebruiken. Dit met respect voor de privacy van de huurders.

 • Kamp Zuid is niet aansprakelijk voor:
  diefstal, verlies of schade tijdens of ten gevolge van het verblijf in de woning en op het terrein
 • schade of letsels die zijn ontstaan als gevolg van het verblijf in de woning of op het terrein of door het gebruik van de aangeboden faciliteiten
 • het onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten
 • technische storingen
 • schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden

ART. 5 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HUURDER

De huurder is gebonden aan de overeenkomst vanaf de betaling van de reservatie aan Kamp Zuid.

De huurder mag de woning op de aankomstdag betrekken vanaf 16.00 uur en zal de woning op de vertrekdatum uiterlijk om 10.00 uur verlaten. Het is niet mogelijk om deze tijdstippen te wijzigen.

De huurder wordt geacht het gehuurde te hebben aanvaard, tenzij hij of zij op de dag van aankomst melding maakt van schade of niet-werkende toestellen.

De huurder dient zich te houden aan het overeengekomen aantal gasten. De huurder mag de woning niet aan derden in gebruik afstaan, noch meer personen doen overnachten dan bij de reservering overeengekomen is, tenzij met schriftelijke toestemming van Kamp Zuid. De huurder mag geen extra bezoekers uitnodigen, tenzij met schriftelijke toestemming van Kamp Zuid.

De huurder zal de woning en het aanpalende terrein uitsluitend als overnachtingsplaats gebruiken en er geen activiteiten uitoefenen die in strijd zijn met de openbare orde en zeden. Het domein mag niet gebruikt worden voor feestjes of als locatie voor video- en filmopnames zonder voorafgaandelijke toestemming van Kamp Zuid. 

Spelen op het terrein rond de woning is steeds op eigen risico en de huurder is verantwoordelijk om toezicht te houden op kinderen.

Het is verboden om te roken in de woning en op het terrein. Roken is enkel toegelaten op de parking. 

De huurder mag geen huisdieren meenemen in de woning.

De huurder mag enkel parkeren op de daarvoor voorziene parkeerplaats.

De huurder mag geen overlast veroorzaken voor de omgeving en voor de omwonenden. Dit houdt onder meer in: geen versieringen aanbrengen (verlichting, partytent,…) en muziek en ander geluid mag buiten niet hoorbaar zijn tussen 22.00u en 08.00u. De rust van de omgeving dient gerespecteerd te worden. 

Het gebruik van kaarsen, BBQ, friteuse, gourmet- of fonduestellen is niet toegelaten omwille van veiligheidsredenen (brandgevaar) en geuroverlast.

De huurder zal de woning netjes en schoon bewonen en draagt als ‘goede huisvader’ zorg voor de materialen in en rond de woning. Hij of zij verbindt zich ertoe om alle door zijn toedoen of nalatigheid of anderszins ontstane schade direct te melden. 

De huurder levert de woning na gebruik opgeruimd en bezemschoon op. De huurder mag de vaatwasser voor vertrek aanzetten met het laatste vaatwerk. Als de woning of omgeving in zo een staat worden opgeleverd dat woning met de vooropgezette schoonmaakuren niet rondkomt, dan heeft Kamp Zuid het recht om extra kosten aan te rekenen.

Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, verklaart de huurder te beseffen dat het verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voorvloeien: slechte weersomstandigheden, jachtactiviteiten, aanwezigheid van insecten, vogels en zoogdieren in de nabijheid van de accommodatie of zelfs tot in de accommodatie. 

ART. 6 KLACHTEN EN GESCHILLEN

Als de huurder voor, tijdens of na het verblijf een vraag en/of opmerking heeft, kan de huurder contact opnemen met Kamp Zuid via de opgegeven telefoonnummers of via hello@kampzuid.be. Kamp Zuid zal proberen om zo snel mogelijk te antwoorden en waar mogelijk naar een oplossing zoeken.

Als de huurder ontevreden is over de geleverde prestatie van Kamp Zuid, kan hij of een klacht indienen via een aangetekende brief of e-mail aan hello@kampzuid.be binnen de 30 kalenderdagen na het verblijf in de woning.

Alle geschillen met betrekking tot de naleving van deze algemene voorwaarden zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen en volgens het Belgisch recht.